مقاله بررسی ارتباط درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالیات
مقاله کسری بودجه
مقاله درآمدهای نفتی
مقاله آزمون علیت گرنجر
مقاله مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی وصالیان هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: دقیقی اصلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه اقتصادی اصلی ترین هدف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در این راستا سیاست های مالی با تصحیح فعالیت ها به تحقق این هدف کمک می نمایند. سیاست های مالی نقش پویایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای جهان دارند. کارایی سیاست های مالی در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تاثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولت و نوسانات آن کم رنگ کرده است. در این پژوهش، سعی کرده ایم تا ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر دو متغیره، رابطه علی و معلولی بین درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه- با احتساب درآمدهای نفتی و بدون احتساب درآمدهای نفتی- و درآمدهای نفتی را مورد آزمون قرار دهیم. این آزمون هم بر روی مقادیر اسمی و هم بر مقادیر واقعی صورت گرفته است. در مرحله بعد نیز با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی رابطه بین مالیات ها و کسری بودجه پرداخته ایم. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد یک رابطه علیت دو طرفه میان درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه بدون نفت وجود دارد و نشان می دهد فرضیه همزمانی مالی در مورد مالیات و کسری بودجه بدون نفت به قیمت های جاری صادق است. اما در مورد کسری بودجه با احتساب درآمدهای نفتی، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت گرنجر از جانب مالیات ها به سمت کسری بودجه با نفت است. همچنین، بررسی رابطه علیت گرنجر را بین درآمدهای نفتی و کسری بودجه نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت کسری بودجه هستند، اما در مقادیر واقعی فرضیه جداسازی توابع مالیات و کسری بودجه بدون نفت مورد پذیرش قرار می گیرد. نتایج تجزیه واریانس درآمدهای مالیاتی نشان می دهد، نقش تکانه حاصل مخارج دولتی در توضیح نوسانات درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز است. نتایج تجزیه واریانس کسری بودجه نشان می دهد که تکانه های نفتی بیشترین نقش را در توضیح تغییرات کسری بودجه بر عهده داشته و این نتیجه بیانگر وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی است. تکانه مخارج دولتی پس از تکانه درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در توضیح نوسانات کسری بودجه برعهده دارد و کاهش مخارج دولت یکی از مهم ترین راه های کاهش کسری بودجه دولتی در اقتصاد ایران است. توابع واکنش آنی تجمعی برای کسری بودجه نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی باعث کاهش کسری بودجه دولت در کوتاه مدت می شد، ولی اثر آن در بلندمدت خنثی می شود. تکانه مخارج دولتی بیشترین تاثیر را روی کسری بودجه داشته و یک شوک مثبت در مخارج دولتی می تواند کسری بودجه را به میزان زیادی افزایش دهد که نشان می دهد کاهش مخارج دولتی مهم ترین راه کاهش کسری بودجه دولت است.