مقاله بررسی ارتباط خودکارآمدی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی های تغذیه ای در زنان مبتلا به سندرم متابولیک؛ یک مطالعه تحلیل مسیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۵۶ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط خودکارآمدی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی های تغذیه ای در زنان مبتلا به سندرم متابولیک؛ یک مطالعه تحلیل مسیر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی درک شده
مقاله درشت مغذی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعربافچی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حال حاضر یکی از شایع ترین اختلالات در سراسر دنیا سندرم متابولیک است. تبعیت از رژیم غذایی صحیح یکی از مهمترین چالش ها در کنترل این سندرم بوده و به دلیل اینکه تعدیل روزانه این رژیم به عهده خود بیمار می باشد شناسایی عوامل موثر در اتخاذ خودمراقبتی تغذیه ای اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی درک شده با دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتلا به سندرم متابولیک صورت گرفت.
روش ها: در این مطالعه مقطعی با ماهیت همبستگی، ۳۲۹ بیمار مبتلا به سندرم متابولیک در سال ۱۳۹۱ از بین بیماران تحت پوشش مراکز درمانی صنعت نفت اصفهان به روش سیستماتیک حضور داشتند. جهت گردآوری اطلاعات خودکارآمدی درک شده از پرسشنامه محقق ساخته که با محاسبه شاخص های CVI و CVR و نیز شاخص های همسانی درونی و ثبات ابزار، روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. برای بررسی رفتار تغذیه ای هم از پرسشنامه ۲۴ ساعته یادآمد خوراک برای ۳ روز استفاده شد. اطلاعات حاصله از پرسشنامه یادآمد خوراک توسط نرم افزار تغذیه ای N4 تحلیل گردید. در این مطالعه علاوه بر نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ از نرم افزار AMOS نسخه ۱۶ جهت برازش مدل ساختاری به روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.
یافته ها: میانگین انرژی دریافتی ۲۵۱۲٫۳۷ کیلوکالری، پروتئین ۷۰٫۹۵ گرم، کربوهیدرات ۴۲۰ گرم و چربی ۶۱٫۶۱ گرم در روز و میانگین خودکارآمدی درک شده ۴۷٫۸۹ نمره بود. ضریب همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط معکوس معنی دار بین خودکارآمدی درک شده و درشت مغذی های دریافتی موثر در سندرم متابولیک بود. بیشترین ضریب اثر مستقیم خودکارآمدی درک شده بر چربی و کربوهیدرات دریافتی مشاهده شد. (P<0.05 و b=0.592) و (P<0.05 و b=0.395).
نتیجه گیری: میزان انرژی، کربوهیدرات، چربی و پروتئین دریافتی بیش از میزان RDA و میزان خودکارآمدی درک شده در حد متوسط بود. این مطالعه نشان داد که خودکارآمدی درک شده چهارچوب مفیدی برای فهم و پیش بینی میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی تغذیه ای در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک فراهم می کند.