مقاله بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله زایمان زودرس
مقاله زنان باردار
مقاله نوزاد کم وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن مریم
جناب آقای / سرکار خانم: روحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشونت علیه زنان باردار، یک بحران در بهداشت عمومی می باشد، زیرا علاوه بر پیامدهای جدی برای زنان باردار، برخی معیارهای سلامت جنین نظیر وزن و سن هنگام تولد او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بروز خشونت خانگی علیه زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای نوزادی شامل مرگ و میر پری ناتال، تولد نوزاد کم وزن و زایمان زودرس انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۱۳۰۰ زن باردار ۱۸ تا ۳۹ ساله که جهت سقط یا زایمان به بیمارستان های شهرستان مهاباد و میاندوآب مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه خود ساخته از نظر خشونت و پیامدهای نوزادی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه و مطالعه پرونده های زایمانی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون کای دو و آنالیز رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۹۴۵ نفر (
%۷۲٫۷) از زنان باردار در دوران بارداری خود، مورد خشونت روانی (۴۶%)، خشونت جسمی (%۴۴٫۱) و جنسی (%۳۰٫۲) قرار گرفته بودند که این خشونت ها با تولد نوزاد کم وزن (p=0.000) و زایمان زودرس (p=0.001) ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه گیری: با وقوع خشونت خانگی در طی بارداری، خطر تولد نوزاد کم وزن و وقوع زایمان زودرس افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که تمام کارکنان بهداشتی همکاری همه جانبه ای را با مادران خشونت دیده داشته باشند.