مقاله بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی بر بهزیستی روانشناختی زنان باردار شهرستان بروجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی بر بهزیستی روانشناختی زنان باردار شهرستان بروجن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله زنان باردار
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله بهزیستی روانشناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بلداجی رودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بارداری یک دوره حاد در زندگی زنان است که در طی آن تغییرات هیجانی، جسمانی و اجتماعی زیادی رخ می دهد. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط متغیرهای حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی بر بهزیستی روانشناختی زنان باردار شهرستان بروجن انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی، تحلیلی بر روی ۳۰۰ نفر از زنان باردار شهرستان بروجن انجام گردید. ابزار جمع آوری داده متشکل از ۳ پرسشنامه حمایت اجتماعی کنتی میچل (Canty-Mitchell)، سبک های دلبستگی مقیاس تجارب در روابط نزدیک ECR-R)) و بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه کیشیدا (Kishida) بود.
یافته ها: یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی به طور معناداری بر بهزیستی روانشناختی زنان باردار تاثیر می گذارد (P<0.001) و افزودن متغیر سبک های دلبستگی به متغیر حمایت اجتماعی، قدرت بهزیستی روانشناختی زنان باردار را افزایش می دهد (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نیازی که زنان باردار به حمایت اطرافیان دارند، حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی می تواند بر سلامت جسمی و روانی این افراد برای پشت سر گذاشتن این دوران نقش به سزایی داشته باشد.