مقاله بررسی ارتباط تمایز هویت چهره با عملکرد اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط تمایز هویت چهره با عملکرد اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکیزوفرنی
مقاله تمایز هویت چهره
مقاله عملکرد اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرفهیمی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خلف بیگی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به دلیل اختلال در عملکرد اجتماعی دچار نقصان در مهارت های بین فردی و اجتماعی می شوند. یکی از عوامل موثر در عملکرد اجتماعی توانایی بازشناسی چهره می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط تمایز هویت چهره با عملکرد اجتماعی مبتلایان مرد اسکیزوفرنی و مقایسه آن با گروه همسان سالم بود.
روش بررسی: روش این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای است. ۲۰ فرد سالم و ۲۰ مبتلا به اسکیزوفرنی همسان از نظر سن، جنس و تحصیلات از نظر توانایی تشخیص تمایز هویت چهره با آزمون محقق ساخته و مهارتهای ارتباطی توسط پرسشنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملی(Assessment of Communication and Interaction Skills: ACIS)  مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری در گروه بیماران سرشماری (بیماران ساکن در مرکز توانبخشی طلوع و خانه های حمایتی تهران) و افراد سالم به روش دردسترس بود.
یافته ها: دو گروه از نظر امتیاز مهارتهای ارتباطی و تعاملی دارای تفاوت معنی داری بودند (p<0.01) اما اختلافی بین متغیرهای آزمون تمایز هویت چهره وجود نداشت (p>0.05). همچنین ارتباط معنی داری بین تمایز هویت چهره و مهارتهای ارتباطی و تعاملی در دو گروه مشاهده نگردید (p>0.05).
نتیجه گیری: بر اساس شواهد این مطالعه، پردازش اطلاعات هویت چهره در مبتلایان به اسکیزوفرنی و افراد سالم به روش پردازش کلی (شکل بندی) است و عدم ارتباط آن با مهارتهای ارتباطی و تعاملی نیاز به بررسی عمیقتر و وسیعتر دارد.