مقاله بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور های محیطی
مقاله فیتوپلانکتون
مقاله استخرهای پرورش ماهی
مقاله مجتمع پرورش ماهی آزادگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: پیغان رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به مدت ۹ ماه (دی ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه ۱۳۸۸) در فواصل زمانی ۱۵ روز یک بار از آب استخرهای پرورش ماهی در مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان، از ۳ مزرعه با سابقه تلفات در چند ساله اخیر و یک مزرعه به عنوان شاهد، نمونه برداری انجام شد. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از جمله دما، PH، اکسیژن محلول، آمونیاک، نیتریت و فسفر کل اندازه گیری شد. شناسایی و شمارش فیتو پلانکتون نیز صورت گرفت. در این مطالعه تنوع جمعیت فیتوپلانکتون از ۲ جنبه کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. جمعا ۲۸ جنس از ۴ شاخه جلبک های سبز (Chlorophyta)، جلبک های سبز- آبی (Cyanophyta)، دیاتومه ها (Bacillariophyta) و اگلنوفیتا (Euglenophyta) شناسایی شدند. Chlorophyta با داشتن ۱۲ جنس، بالاترین تعداد تنوع جنس های فیتو پلانکتونی را به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از ANOVA بین تعداد فیتوپلانکتون شناسایی شده و شمارش شده در استخرهای پرواری نشان داد که بین مزرعه شاهد و سایر مزارع تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0.05) میزان نیتریت در استخرهای بچه ماهی (نمونه برداری در ماههای دی تا فروردین) بطور متوسط ۰٫۱۹ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۰٫۱۰ بود. در طی این ۴ ماه نمونه برداری در تعدادی از ماهها دارای تفاوت معنی دار بود (P<0.05).
در استخرهای پرواری، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند: اکسیژن محلول، دما، آمونیاک، نیتریت و فسفر کل در طول ۵ ماه نمونه برداری (اردیبهشت تا شهریور)، در بعضی از ماهها دارای تفاوت معنی دار هستند (P<0.05). اکسیژن محلول در استخرهای پرواری در محدوده ۸-۶ میلی گرم در لیتر، دما در محدوده 31-24 درجه سانتی گراد و PH در محدوده ۸٫۵-۹٫۲ قرار داشت. میزان نیتریت در استخرهای پرواری مورد مطالعه در محدوده ۰٫۳۸ -۰٫۰۱ میلی گرم در لیترتعیین شد که بطور متوسط برابر ۰٫۲ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۰٫۰۸ بود. میزان آمونیاک در استخرهای پرواری مورد مطالعه در محدوده ۲٫۵ -۰٫۳ میلی گرم در لیتر قرار داشت و بطور متوسط ۰٫۸ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۰٫۰۵ بود. در بین انواع فیتوپلانکتون مشاهده شده گونه های Phormidium sp. و Aphanizomenon sp. از فیتوپلانکتون سبز- آبی نیز مشاهده شد که به عنوان گونه های سمی گزارش شده اند.