مقاله بررسی ارتباط بین Model of End Stage Liver Disease) MELD) و لیپیدهای سرم در بیماران سیروز جبران نشده (cirrhosis Decompensated) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۴۹۳ تا ۴۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین Model of End Stage Liver Disease) MELD) و لیپیدهای سرم در بیماران سیروز جبران نشده (cirrhosis Decompensated)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MELD
مقاله لیپیدهای سرم
مقاله سیروز جبران نشده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزیان رامین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: کبد نقش اساسی در متابولیسم چربی ها دارد نتیجتا با کاهش قدرت بیوسنتز کبد مقادیر پایینی از تری گلیسیرید (TG) و کلسترول (TC) گزارش خواهد شد. پس انتظار می رود در سیروز میزان لیپیدهای سرم کاهش یابد از طرف دیگر سیستم اسکوربندی MELD روش دقیقی جهت تعیین تخمین شدت بیماری کبدی هست این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین MELD و لیپیدهای سرم در بیماران سیروتیک جبران نشده طراحی شد.
مواد و روش: چک لیست برای جمع آوری اطلاعات جهت محاسبه MELD و پروفایل لیپیدها شامل TG، TC، LDL، HDL و فاکتورهای دموگرافیک در بیماران سیروتیک جبران نشده تهیه شد سپس ارتباط بین MELD و پروفایل لیپیدها محاسبه شد.
یافته ها: ۱۰۰ بیمار (۵۰ مرد، ۵۰ زن) بین سنین ۲۵ تا ۴۸ سال وارد مطالعه شدند. میزان (۱۲۱±۳۳٫۰) TC، TG (122±۳۲٫۸۸)، (۶۴٫۸±۱۵٫۸) LDL، (۱۵٫۷۷±۳۶٫۰) HDL به عنوان پروفایل لیپیدها اندازه گیری شد. (۲٫۴۲±۱٫۵۹) INR، بیلی روبین توتال (۰٫۰۶۶±۴٫۶۸) و کراتی نین (۱٫۵۳±(۲٫۰۲ برای محاسبه ۱۳٫۱۳±۶٫۸۲) MELD) اندازه گیری گردید. بین MELD و پروفایل لیپیدها ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.001).
بحث: پایین بودن سطح سرمی لیپیدها می تواند اندیکاتور خوبی برای پیش بینی شدت سیروز باشد.