مقاله بررسی ارتباط بین کمبود پروتامین و آزاد شدن قطعات DNA از اسپرم های نگهداری شده در محیط مصرفی Ham’s F10 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین کمبود پروتامین و آزاد شدن قطعات DNA از اسپرم های نگهداری شده در محیط مصرفی Ham’s F10
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتامین
مقاله کروماتین اسپرم
مقاله قطعات DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی دمنه بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمبود پروتامین و آسیب DNA بر میزان بیان ژن ها در دوره جنینی اثر مهمی دارد. نگهداری اسپرم در محیط کشت موجب تغییرات مورفولوژیک هسته و آزاد شدن DNA می گردد. با وجود این، ارتباط بین کمبود پروتامین و میزان آزاد سازی قطعات DNA از اسپرم ها نگهداری شده در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 در این قطعات مشخص نمی باشد.
روش بررسی: آنالیز مایع سیمن طبق معیار
WHO انجام شد. جهت تعیین کمبود پروتامین از رنگ آمیزی CMA3 استفاده گردید. ۲۰ میلیون اسپرم از هر نمونه در محیط مصرفی Ham’s F10 به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شد. پس از سانتریفوژ کردن، از فاز سوپرناتانت استخراج DNA صورت گرفت. غلظت DNA توسط بیوفوتومتر تعیین گردید. حضور ژن DNMT1 توسط انجام PCR با پرایمر های اختصاصی و الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز تایید شد.
یافته ها: بین میزان قطعات
DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و رنگ آمیزی CMA3 ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده گردید (P<0.05). بین میزان قطعات DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (P<0.05). ارتباط معنی داری بین کمبود پروتامین و حضور ژن DNMT1 در قطعات آزاد شده از اسپرم مشاهده نشد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر بیانگر این امر است که انکوباسیون اسپرم های دارای کمبود پروتامین منجر به آزاد شدن قطعات بیشتری از
DNA اسپرم می گردد که در نهایت سلامت جنین های حاصل از این اسپرم ها را تحت تاثیر قرار می دهد.