مقاله بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوواژینیت کاندیدایی راجعه
مقاله عوامل مستعد کننده
مقاله علایم و نشانه های بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده لعبت
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ولوواژینیت کاندیدایی یک عفونت مخمری و از شایع ترین علل مراجعه زنان به پزشک می باشد. عوامل متعددی زمینه ساز ابتلا به این بیماری می شوند و در بعضی مطالعات گفته شده ریسک فاکتورها در ولوواژینیت عود کننده با غیر عود کننده متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی طراحی و اجرا شد.
روش بررسی : در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ۱۴۰ نفر با تشخیص احتمالی ولوواژینیت کاندیدایی راجعه، به صورت تصادفی انتخاب شدند. از ترشحات واژن هر کدام از افراد، ۲ نمونه تهیه شد و جهت بررسی وجود قارچ مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک تکمیل و نتایج تست های آزمایشگاهی ثبت گردید. فاکتورهایی از قبیل عوامل مستعد کننده بیماری، روش پیشگیری از بارداری، نوع لباس، ترشحات پنیری، سوزش و اریتم بررسی شدند. اطلاعات در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد پژوهش ۹٫۳±۳۴٫۱۸ بود. در روش کشت از ۱۴۰ نمونه واژینال، در ۴۶ مورد (۳۲٫۸%) کاندیدا رشد کرد. بین عفونت کاندیدا با کلیه عوامل مستعد کننده مورد بررسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد .(P>0.05) بین عفونت کاندیدا با نشانه های بالینی (ترشحات پنیری و اریتم واژن) و اظهارات بالینی بیماران از جمله سوزش واژن و ترشحات پنیری ارتباط معنی داری یافت شد(P<0.05) ، اما بین خارش و عفونت کاندیدا ارتباط معنی دار مشاهده نگردید (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد، کمتر از ۳۳% افراد که تشخیص احتمالی کاندیدا برایشان داده شده بود در کشت نمونه واژن مبتلا به کاندیدا بودند؛ لذا نمی توان صرفا بر اساس بعضی از علائمی که بیماران بیان می کنند تشخیص عفونت کاندیدایی را مطرح نمود.