مقاله بررسی ارتباط بین وجدان کاری با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش منطقه چهار شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین وجدان کاری با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش منطقه چهار شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجدان کاری
مقاله بهره وری
مقاله کفایت
مقاله وظیفه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگریان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپورشیروان فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وجدان کاری با بهره وری کارکنان، در کارکنان منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که از بین ۵۴ نفر افراد شاغل، بر اساس جدول مورگان ۴۸ نفر (۲۵ نفر مرد ۲۳ نفر زن) انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی است و اطلاعات لازم با استفاده از ۲ پرسش نامه وجدان کاری با پایایی (a=81.4) برگرفته از پرسش نامه ۵ عاملی نئو و پرسش نامه بهره وری محقق ساخته با پایایی (a=97.7) جمع آوری شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های تحلیل رگرسیون چند متغیری، کروسکالوالیس و آزمون T استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل کفایت، نظم و ترتیب، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری و احتیاط در تصمیم گیری کارکنان بر بهره وری کارکنان تاثیر دارد. بین عوامل تاثیرگذار بر وجدان کاری و میزان بهره وری مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد و بین وجدان کاری و بهره وری کارکنان در معاونت های مختلف سازمان تفاوت معناداری وجود ندارد.