مقاله بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه ها در بین دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه ها در بین دانشجویان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت ملی
مقاله استفاده از رسانه ها
مقاله اینترنت
مقاله رشته تحصیلی
مقاله جهانی شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظروفی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی و تبیین هویت ملی بر اساس میزان استفاده از رسانه ها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام گرفته است. وجود هویت به منزله روح و جهت حرکت اجزای سازنده جامعه محسوب می شود. نتیجه های به دست آمده از برخی تحقیق ها، حاکی از بروز آسیب ها و چالش های جدی در هویت ملی در یک صد سال اخیر است. هم چنین امروزه رابطه استفاده از رسانه ها و هویت ملی مورد توجه محقق ها و اندیشمندان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه ۰٫۸۲ بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ است. تعداد ۵۰۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با به کارگیری آمارهای توصیفى شامل جداول فراوانی، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه ها، r پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و تحلیل واریانس انجام شده است. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین میزان استفاده از رسانه ها و میزان هویت ملی رابطه آماری معنی داری وجود دارد. استفاده از تلویزیون با افزایش هویت ملی و استفاده از موبایل و اینترنت، با کاهش میزان هویت ملی همراه است. میزان هویت ملی بر اساس محل سکونت و نیز رشته تحصلی، تفاوت های معنی داری نشان نمی دهد و در بین دانشجویان دختر و پسر نیز تا حدودی یکسان است. اما میزان هویت ملی در بین ترم های پائین کم تر و در ترم های میانی بیش تر است.