مقاله بررسی ارتباط بین نابرابری جنسیتی با شکاف جنسیتی امید به زندگی سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین نابرابری جنسیتی با شکاف جنسیتی امید به زندگی سالم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری جنسیتی
مقاله سلامت
مقاله امید به زندگی سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور فردین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلی امید به زندگی برای زنان بیشتری از مردان دارند که می تواند متاثر از شرایط بیولوژیکی آنها باشد. امید به زندگی سالم نیز برای زنان بیشتر از مردان است ولی به نظر می رسد که زنان، مخصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته، به نسبت طول عمری که دارند از امید به زندگی سالم بیشتر برخوردار نیستند. این موضوع نشان می دهد که در این کشورها برابری جنسیتی وجود ندارد و به زنان اجحاف می شود. در این پژوهش رابطه نابرابری جنسیتی با شکاف جنسیتی امید به زندگی سالم طی چندین سال بررسی شده است. مطالعه حاضر تحلیلی و از نوع همبستگی است. داده های لازم برای متغیر امید به زندگی سالم از گزارش های سازمان جهانی بهداشت استخراج شده است. داده های مربوط به نابرابری جنسیتی نیز از گزارش های توسعه انسانی که هر ساله توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود انتخاب شده اند. دوره تحلیلی مورد نظر سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ است. در پایان با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون به بررسی رابطه بین دو متغیر اصلی پرداخته شد.
یافته های این مطالعه نشان می دهد بین شاخص های آموزشی، اقتصادی، درآمد زنان (متغیرهای مربوط به نابرابری جنسیتی) با فاصله جنسیتی امید به زندگی سالم همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. بین شاخص های سیاسی زنان با فاصله جنسیتی امید به زندگی سالم رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که شاخص آموزش پیش بینی کننده معنادار فاصله جنسیتی در زمینه امید به زندگی سالم است. نتایج این مطالعه حاکی از نقش پراهمیت متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در سلامت است و لزوم توجه به عوامل تعیین کننده سلامت را مورد تاکید قرار می دهد.