مقاله بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت جسمانی
مقاله عزت نفس
مقاله خودارجمندی جسمانی
مقاله اضطراب اجتماعی – جسمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوند شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق: بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه.
روش تحقیق: در این تحقیق تعداد ۲۵۶ نفر از دانش آموزان پسر و دختر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در معرض آزمون که شامل پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس خود ارزشمندی BAS و پرسشنامه اضطراب اجتماعی-جسمانی بود، قرار داده شدند.
روش های آماری: برای تنظیم داده های خام، تعیین شاخص اصلی تمایل مرکزی و پراکندگی و همچنین ترسیم نمودارها از آمار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی روابط میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA برای مقایسه میانگین های به دست آمده و تعیین معنی دار بودن یا عدم معنی دار بودن اختلاف میانگین ها استفاده شد.
نتایج: نشان داده شد که بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خودارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی- جسمانی ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین عزت نفس با خودارجمندی جسمانی یک رابطه معنادار مثبت و نیز بین عزت نفس و خودارجمندی جسمانی با اضطراب اجتماعی- جسمانی یک رابطه معنادار منفی وجود دارد (۰٫۰۱>p).
بررسی و تحلیل: با توجه به تاثیر نافذ عزت نفس بر روی خلق یا حالات عاطفی افراد باید سعی در افزایش و بهبود آن به هر طریق ممکن شود. همچنین هرچه میزان عزت نفس و خود ارجمندی جسمانی بالاتر باشد میزان اضطراب اجتماعی- جسمانی پایینتر است و بالعکس.