مقاله بررسی ارتباط بین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خاک برخی اراضی استان اصفهان با بیماری مولتیپل اسکلروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خاک برخی اراضی استان اصفهان با بیماری مولتیپل اسکلروز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری مولتیپل اسکلروز
مقاله آلودگی های محیطی
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: هودجی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی فر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز (MS یا Multiple sclerosis) یکی از شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است و اغلب در بالغین جوان بروز می کند. این بیماری از نظر بالینی با درگیری قسمت های مختلف سیستم اعصاب مرکزی در زمان های مختلف مشخص می گردد. هنوز علت مشخصی برای بروز این بیماری به دست نیامده است. این تحقیق با هدف کشف ارتباط احتمالی بین این بیماری و عوامل محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS یا Geographic information system) انجام شد.
روش ها: در این تحقیق مناطق مورد مطالعه چند شهرستان از غرب استان اصفهان (نجف آباد، مبارکه و لنجان) بودند. چندین نمونه از خاک هر منطقه برداشت شد و برای اندازه گیری عناصر سرب و روی و انجام آنالیز مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شد. غلظت فلزات انتخابی با اسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل (Pye unicam spq) اندازه گیری شد. همچنین آمار بیماری MS طی سال های ۹۱-۱۳۸۷ از مرکز بهداشت استان اصفهان تهیه گردید و و خون ۱۵ نفر از بیماران مورد آزمایش فلزات سنگین قرار گرفت، سپس به کمک نرم افزار GIS نقشه های پراکندگی مواد و بیماری ترسیم شد.
یافته ها: بخش مهمی از بیماری MS منطبق با پراکندگی سرب در مناطق مورد مطالعه بود، اما بیماری ارتباط چندانی با پراکندگی روی نداشت.
نتیجه گیری: ترسیم نقشه بیماری MS نشان داد که مناطق با شیوع بالای بیماری منطبق با بالا بودن آلودگی هایی نظیر سرب است و این انطباق، ارتباط بیماری با عوامل و آلودگی های محیطی را تبیین می نماید.