مقاله بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله هلیکوباکتر پیلوری
مقاله تاثیرات ایمنولوژیک
مقاله بیماران ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: ممرآبادی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری ناتوان کننده عصبی و همچنین شایع ترین بیماری دمیلیزان سیستم عصبی مرکزی بوده، با این وجود عوامل مرتبط با آن به طور کامل مشخص نمی باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد عفونت با هلیکوباکتر پیلوری در این بیماری نقش داشته. لذا، این مطالعه به بررسی ارتباط میان عفونت هلیکوباکتر پیلوری و مالتیپل اسکلروزیس پرداخته است.
روش کار: در طی یک مطالعه مقطعی – تحلیلی سن، جنس، فنوتیپ بیماری مولتیپل اسکلروزیس و تعیین میزان ناتوانی (بر اساس عدد EDSS) مشخص شد. همچنین آنتی بادی ضد هلیکوباکتر (IgA و IgG) با تعیین تیتر آنتی بادی مشخص شد.
یافته ها: تعداد ۱۶۳ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس وارد مطالعه شدند که دارای میانگین سنی ۳۲ سال با انحراف از معیار ۸ سال بودند. همچنین از مجموع ۱۶۳ بیمار، ۷۶ بیمار زن و ۸۷ بیمار نیز مرد بودند. در گروه کنترل از مجموع ۱۵۰ فرد وارد مطالعه شده، در ۱۱۰ نفر (۷۳%) تست هلیکوباکتر پیلوری مثبت و در ۴۰ نفر (۲۷%) تست منفی بود. میان ۲ گروه بیماران و کنترل از نظر میزان ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری اختلاف آماری معناداری دیده شد (p<0.001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر عفونت با هلیکوباکتر پیلوری به عنوان یک عامل محافظت کننده در برابر بیماری مولتیپل اسکلروزیس بوده و عفونت با آن موجب کاهش میزان ناتوانی و ضایعات مغزی ناشی از آن می شود.