مقاله بررسی ارتباط بین طول قد افراد با طول استخوانهای دراز با کمک تصاویر رادیوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین طول قد افراد با طول استخوانهای دراز با کمک تصاویر رادیوگرافی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان اولنا
مقاله استخوان تیبیا
مقاله بقایای اسکلتی
مقاله تصویر رادیوگرافی
مقاله طول قد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسانه سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص هویت شامل بررسی ویژگی های کلی مثل جنسیت، سن، قد و نژاد می باشد. با توجه به اختلاف نژادی موجود در بین ملل و اقوام مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، لازم است در هر جامعه، مطالعات و بررسی های خاص آن جامعه صورت گیرد. با توجه به عدم وجود چنین رابطه ای برای جمعیت ایرانی، سعی شد با استفاده از داده های طول قد و طول استخوان تیبیا و اولنا که به کمک تصاویر رادیوگرافی محاسبه شده است، فرمولهایی برای تخمین بقایای قد اسکلتی یافته شود.
روش کار: این یک مطالعه موردی-شاهدی است که طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۰ بر مراجعین به بخش رادیوگرافی بیمارستان حضرت رسول اکرم و شهدای یافت آباد انجام شد. ۴۹ مرد و ۵۲ زن با محدوده سنی ۲۰-۴۰ سال انتخاب و تصاویر رادیوگرافی به صورت قدامی-خلفی گرفته شد. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک شامل جنس و سن، طول قد افراد از فرق سر تا پاشنه پا، طول استخوان اولنا و تیبیای راست از روی عکس رادیولوژی اندازه گیری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین طول قد مردان۱۷۱±۳٫۶ و زنان ۱۶۰±۳٫۹سانتی متر برآورد شده است. متوسط طول استخوان تیبیا و اولنا در مردان به ترتیب ۴۳٫۶±۰٫۴و۲۷٫۳±۰٫۴ و در زنان به ترتیب ۴۰±۱٫۸ و۲۵±۰٫۷ سانتی متر به دست آمد.
نتیجه گیری: با استفاده از فرمولهای به دست آمده در این تحقیق، با دقت بالاتری نسبت به روشهای موجود، می توان برآورد قد را با در نظر گرفتن بقایای اسکلتی محاسبه کرد.