مقاله بررسی ارتباط بین شدت استریای حاملگی با صدمات پرینه و واژن حین زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان هاجر شهرکرد در سال ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین شدت استریای حاملگی با صدمات پرینه و واژن حین زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان هاجر شهرکرد در سال ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات پرینه
مقاله زایمان
مقاله استریای بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: دریس فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استریایی حاملگی می تواند به عنوان یک نشانه از خاصیت الاستیسیته ضعیف پوست و زمینه ساز صدمات پرینه حین زایمان باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین شدت استریای حاملگی با صدمات پرینه و واژن حین زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۸۹-۹۰ انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۵۸۷ زن باردار مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان هاجر شهرکرد بود. جمع آوری داده ها با استفاده از معاینه فیزیکی و فرم مصاحبه و پرونده مددجو انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، تی دانشجویی و کای اسکوئر، آنالیز واریانس یکطرفه، لجستیک رگرسیون متد فوروارد انجام شد.
یافته ها: در ۸۲٫۸ درصد واحدهای پژوهش استریایی حاملگی مشاهده شد و در ۱۴٫۵ درصد زنان مورد مطالعه پارگی کانال زایمان رخ داد. ارتباط آماری معنی دار بین استفاده از بیحسی موضعی (P<0.0001) دیلاته کردن واژن (P=0.023)، طول مرحله اول زایمان (P=0.044) و استریایی روی پستان (P=0.005) با صدمات حین زایمان وجود داشت. ارتباط آماری معنی دار بین وزن و دورسر نوزاد هنگام تولد و شاخص توده بدنی هنگام بارداری با صدمات حین زایمان وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: زنان با استریایی بارداری بر روی پستان در معرض خطر صدمات پرینه و واژن می باشند، با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود ماماها و متخصصین زایمان با ارزیابی خطوط استریا در بارداری به عنوان یک روش ساده و غیر تهاجمی جهت ارزیابی خطر پارگی های واژن و پرینه در طی زایمان واژینال استفاده کنند.