مقاله بررسی ارتباط بین شاخص DMFS و انواع مال اکلوژن در کودکان ۱۴-۱۱ ساله شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین شاخص DMFS و انواع مال اکلوژن در کودکان ۱۴-۱۱ ساله شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله پوسیدگی دندانی
مقاله دندان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منیری فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: والی سیچانی آسانا
جناب آقای / سرکار خانم: والی سیچانی آرمیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مال اکلوژن و پوسیدگی دندانی دو مورد از شایع ترین اختلالات درگیر کننده دهان و دندان می باشند. مطالعات متعددی که ارتباط بین مال اکلوژن و پوسیدگی را سنجیده اند نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص DMFS (Decay Missing Filling Surface) و انواع مختلف مال اکلوژن در یک گروه از کودکان ۱۱ تا ۱۴ ساله ایرانی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در آن ۲۸۱ کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله (۱۶۲ دختر و ۱۱۹ پسر) بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای (
Multistage stratified sampling) از بین تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان وارد مطالعه شدند. معاینه دهانی در همه نمونه ها شامل اندازه گیری شاخص DMFS، اورجت قدامی، اوربایت قدامی، کراودینگ قدامی و فضای موجود بین دندان های قدامی به میلی متر انجام گردید. نتایج مطالعه با استفاده ازآزمون های رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ۰٫۰۵ آنالیز گردید.
یافته ها: شاخص DMFS ارتباط همبستگی مثبت معنی داری را با کراودینگ نشان داد (۰٫۰۰۱=p value و ۰٫۱۸۳=r). سایر انواع مال اکلوژن شامل اورجت، اوربایت و فضای موجود بین دندان های قدامی رابطه معنی داری با DMFS نداشتند (۰٫۰۵<p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر از بین انواع مختلف مال اکلوژن، کراودینگ با DMFS ارتباط نشان داد، ولی اورجت، اوربایت و فضای موجود بین دندان های قدامی با DMFS رابطه ای نداشتند.