مقاله بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن ۱۷-۱۰ سال مدارس شهر سبزوار در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن ۱۷-۱۰ سال مدارس شهر سبزوار در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری یزدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثیر عواملی مانند وزن قد و نمایه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی (منارک)، این مطالعه به منظور تعیین عوامل موثر بر سن منارک در دختران سبزوار، جهت سیاستگزاری های درمانی- بهداشتی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری از دانش آموزان دختر سه مقطع تحصیلی و به روش نمونه گیری طبقه بندی – متناسب با حجم طبقات انتخاب شد. نمونه لازم از ۴۰۰ نمونه کل محاسبه گردید. اطلاعات از طریق چک لیست، شامل اطلاعات دموگرافیک و داده های قد و وزن دختران ۱۷-۱۰ ساله ای که قاعدگی آنها حداکثر ۶ ماه قبل از انجام مطالعه حاضر و طی ۳ سال گذشته ساکن سبزوار بوده اند، جمع آوری گردید. برای توصیف داده ها از شاخص های پراکندگی و برای تحلیل آنها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن منارک ۱٫۲۶±۱۲٫۸۸ سال، سن ۱٫۵۳±۱۵٫۱۲ سال، وزن ۱۰٫۴۹±۵۳ کیلوگرم، قد ۰٫۰۷±۱۶۰٫۴۹ سانتی متر و نمایه توده بدنی دختران ۳٫۸۳±۲۰٫۵۸ کیلوگرم بر متر مربع بود. بین سن منارک با قد (P<0.001 و r=0.209)، وجود بیماری زمینه ای (P=0.008)، سن مادر (P=0.002 و r=0.153)، نمایه توده بدنی (P=0.026 و r=-0.112)، میزان تحصیلات مادران (P=0.001 و r=-0.164) ارتباط آماری معنی دار دیده شد. ولی، بین سن منارک وزن دختران، شغل مادر و شغل پدر، ارتباط آماری معنی دار مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بین برخی از عوامل موثر بر سن منارک با نمایه توده بدنی در جامعه سبزوار ارتباط آماری وجود دارد. ولی، ممکن است این ارتباط با سایر جوامع متفاوت باشد که تعیین دقیق این عوامل نیاز به مطالعه های دیگری دارد.