مقاله بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۹۰ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت بدنی
مقاله سلامت
مقاله کارکنان
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از پرسنل (معاونت درمان، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی- فرهنگی، معاونت پشتیبانی، معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتی، معاونت پژوهشی) در سال ۱۳۹۱ (۱۶۴۷ نفر) بود. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول ۳۳۲ Koukran نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه فعالیت بدنی با ۱۶ سوال و پرسش نامه سلامت روانی با ۲۸ سوال بود که روایی پرسش نامه ها بر اساس نظرات استادان و محققین و پایایی پرسش نامه از طریق Cronbach’s alpha به ترتیب ۰٫۷۶ و ۰٫۸۶ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، آزمون t تک متغیره، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.
یافته ها: سطوح فعالیت بدنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پایین تر از سطح متوسط بود. سلامت روانی افراد گروه نمونه در وضعیت مناسبی بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین سطوح فعالیت بدنی ورزش و اوقات فراغت با سلامت روانی وجود داشت. در حالی که بین سطوح فعالیت بدنی کار با سلامت روانی همبستگی معنی داری قابل مشاهده نبود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت فعالیت بدنی در افزایش بهره وری کارکنان یک سازمان و با عنایت به یافته های این پژوهش، توجه به این نکاتی از جمله افزایش فعالیت بدنی بیشتر از فعالیت های معمولی کاری در محل کار، ترویج فعالیت بدنی ورزشی و ایجاد شرایط و امکانات ورزشی برای کارکنان و نیز پر کردن اوقات فراغت کارکنان به وسیله ورزش ضروری به نظر می رسد.