مقاله بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP با حساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل ۳ و ۴ و بیماران همودیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۸۰ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP با حساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل ۳ و ۴ و بیماران همودیالیزی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبین
مقاله تستوسترون
مقاله CRP باحساسیت بالا
مقاله دیالیز خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لایق پروین
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی مسیح
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: ممدوحی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاثیر تحریکی تستوسترون بر خون سازی مغزاستخوان شناخته شده است،از طرفی التهاب با اثر مستقیم بر خونسازی ونیز کاهش ترشح اریتروپویتین سبب سرکوب خون سازی می شود. دراین مطالعه ارتباط بین سطوح تستوسترون سرم با هموگلوبین وCRP باحساسیت بالا(hs-CRP) در مردان مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل ۳ و ۴، و بیماران تحت دیالیزخونی بررسی شده است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی که در سال۱۳۹۱ در بیمارستان امام رضا مشهد انجام شد، ۲۹بیمار با نارسایی مزمن کلیه در مراحل ۳ و ۴ (گروه۱) و ۲۹ بیمار دیالیز خونی (گروه۲) وارد مطالعه شدند. سطوح سرمی hs-CRP، تستوسترون تام و آزاد، LH، FSH واریتروپویتین اندازه گیری شدند. از آزمون پیرسون، کای دو و تی برای مقایسه و تعیین ارتباط بین متغیرها، نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: دراین مطالعه سطوح hs-CRPبه طور معنی داری در گروه ۱ پایین تر از گروه ۲ و سطوح FSH در گروه ۱ بالاتر از گروه ۲ بودند. بین hs-CRP با LH در کل بیماران و بیماران گروه ۲ ارتباط معنی دارو مستقیمی وجود داشت. در بین ۴ گروه بیماران تحت دیالیز خونی باکم خونی (Hgb≤۱۱ gr/dl) و بدون کم خونی (Hgb>11 gr/dl) و بیماران بانارسایی مزمن کلیه در مراحل ۳ و ۴ با وبدون کم خونی، فقط در گروه بیماران تحت دیالیزخونی با Hgb≤۱۱ gr/dl، یک ارتباط معنی دارومعکوسی بین hs-CRP با سطوح تستوسترون تام و ارتباط مستقیم ومعنی داری بین hs-CRP با LH مشاهده شد.
نتیجه گیری: وجودیک ارتباط معنی دارومعکوس بین hs-CRP با سطوح تستوسترون تام درگروه بیماران تحت دیالیزحونی باهموگلوبین کمتراز ۱۱ پیشنهاد کننده دخالت احتمالی این رابطه باکم خونی در بیماران دیالیزخونی درمقایسه با بیماران با نارسایی مزمن درمراحل ۳ و ۴ می باشد.