مقاله بررسی ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پروستات
مقاله Total PSA
مقاله Free PSA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران آذر
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری انارکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می تواند تاثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون های Total PSA (Total prostate specific antigen) و نسبت Free PSA به Total PSA از روش های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می گردد. اما تاکنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی به انجام رسید.
روش ها: طی یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، ۸۵ نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تایید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی   TotalPSA و Free PSA  این افراد اندازه گیری شد و درجه بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و Free PSA و درجه بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین درجه ی گلسیون و نسبت Free PSA و total PSA یک همبستگی معکوس به میزان ۰٫۳۸ وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی دار بود (p=0.037) بین سطح سرمی PSA و درجه ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان ۰٫۳۷ مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/Total PSA، می توان با توجه به سطح سرمی Total PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.