مقاله بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های آنتروپومتریک
مقاله نمره آپگار دقیقه پنجم
مقاله سرب
مقاله باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیان مقدم نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: مخلصی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری کلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان مینور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه طولی (آینده نگر) روی ۱۰۳۳ مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده ، در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل گردید، و کلیه مادران تا زمان زایمان تحت مراقبت های روتین بارداری قرار گرفتند، شاخص های آنتروپومتریک و نمره آپگار از کارت نوزاد استخراج گردید. در آنالیز آماری P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری ۴٫۹±۴٫۷ میکروگرم بر دسی لیتر بود، در آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط میان سرب خون مادر و آپگار دقیقه ۵ معکوس و معنادار بود (
p=0.002، r=-0.09) که این ارتباط با هیچ کدام از شاخص های آنتروپومتریک معنادار نبود. برای بررسی نهایی ارتباط میان سرب خون مادر همراه با عوامل بالقوه موثر بر شاخص های آنتروپومتریک از آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شد و سطح سرب با هیچ یک از شاخص ها ارتباط معناداری نداشت و تنها عامل موثر، سن بارداری زمان زایمان بود (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب خون مادر با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در بدو تولد ارتباطی نداشت و مهم ترین عامل موثر در ارتقای شاخص های آنتروپومتریک نوزادان سن بالای بارداری هنگام زایمان بود.