مقاله بررسی ارتباط بین ریسک سهام با پراکندگی سرمایه گذاری کوتاه مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین ریسک سهام با پراکندگی سرمایه گذاری کوتاه مدت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله ریسک غیر سیستماتیک
مقاله سرمایه گذاری
مقاله پراکندگی سرمایه گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرحسینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپور محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک سهام و میزان پراکندگی سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با توجه باینکه سرمایه یکی از منابع محدود و کمیاب اقتصادی است، سرمایه گذاران به دنبال استفاده حداکثر و بازدهی مطلوب از آن هستند و شاید توجهی به میزان ریسک نداشته باشند حال آنکه توجه به عامل ریسک در سرمایه گذاریها امری مهم وضروریست.
این مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۹ -۸۳ را شامل میشود. از آنجا که امکان بررسی تمامی شرکتها وجود ندارد لذا حجم نمونه جهت انجام این تحقیق بر اساس شرایطی برآورد شد که در مجموع ۱۸۱ شرکت مورد بررسی قرارگرفت. ریسک سهام بر اساس فرمول ضریب بتا محاسبه و با تعیین میزان پراکندگی سرمایه گذاری این شرکتها و محاسبه رگرسیون و ضریب همبستگی ارتباط بین این دو متغیر را با هم بررسی نمودیم. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مفهومی ریسک بر میزان سرمایه گذاری تاثیر معنادار و مثبتی دارد. به عبارتی با افزایش ریسک سهام میزان تغییرات سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد. همچنین تاثیر ریسک غیر سیستماتیک در مقایسه با ریسک سیستماتیک به صورت معنادار بیشتر است.