مقاله بررسی ارتباط بین رویکردهای مطالعاتی و پیشرفت تحصیلی ریاضی با نقش واسطه ‌ای اضطراب ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین رویکردهای مطالعاتی و پیشرفت تحصیلی ریاضی با نقش واسطه ‌ای اضطراب ریاضی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد مطالعاتی
مقاله اضطراب ریاضی
مقاله پیشرفت ریاضی
مقاله مدل ‌بندی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رکابدار قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین رویکردهای مطالعاتی و اضطراب ریاضی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشجویان بود. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آبادان است که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در درس ریاضیات پیش دانشگاهی ثبت نام نموده‌اند، نمونه شامل ۱۶۶ (۹۸ مرد و ۶۸ زن) دانشجو بود که به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش رویکردهای مطالعاتی دانشجویان از مقیاس سیاهه رویکرد و مهارت ‌های مطالعه برای دانشجویان که شامل خرده مقیاس ‌های رویکرد مطالعه عمقی، راهبردی و سطحی می‌باشد استفاده شد. هم ‌چنین برای اندازه ‌گیری اضطراب ریاضی از مقیاس اضطراب ریاضی فنما-شرمن استفاده شده است. نمره امتحان نهایی نیز به عنوان پیشرفت ریاضی در نظر گرفته شده است. آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی‌داری بین خرده مقیاس‌های رویکرد مطالعه عمقی، راهبردی و سطحی با پیشرفت ریاضی نشان نداد، اما بین اضطراب ریاضی و پیشرفت ریاضی رابطه معنی‌ دار منفی مشاهده شد. هم‌ چنین بین خرده مقیاس‌ های رویکردهای مطالعه عمقی، راهبردی و سطحی با اضطراب ریاضی رابطه معنی‌ دار بدست آمد. استفاده از مدل ‌بندی معادلات ساختاری برای مشخص نمودن رابطه رویکردهای مطالعه با پیشرفت ریاضی در حضور متغیر اضطراب ریاضی نشان دهنده این است که رویکرد مطالعه سطحی در حضور اضطراب ریاضی با پیشرفت ریاضی اثر غیرمستقیم معکوس معنی ‌دار دارد. نتایج این مطالعه نشان می ‌دهد که دانشجویان با رویکرد مطالعه سطحی حتی در امتحانات غیرعمقی عملکرد ریاضی ضعیف‌ تری را نشان می‌دهند. نتایج این پژوهش می‌تواند در مشاوره ‌های تحصیلی، برای افزایش پیشرفت ریاضی دانشجویان سودمند باشد.