مقاله بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های آموزشی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های آموزشی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله بهره وری
مقاله منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مایل افشار مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: معمارپور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: وجود معضلاتی مانند کم کاری و پرخاشگری موجب می شود تا سازمانها در پی کاهش این گونه رفتارها و افزایش هرچه بیشتر رفتارهایی باشند که برای سازمان منافعی از جمله بهره وری داشته باشد. یکی از عوامل ایجاد کننده بهره وری در سازمان، رفتار شهروندی سازمانی است. هدف از انجام این پژوهش، رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی است.
روش بررسی: این پژوهش در شش بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی با رویکرد نگرش سنجی انجام شد. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه در بین ۴۲۹ نفر از کارکنان این بیمارستان ها به روش نمونه گیری دومرحله ای تصادفی جمع آوری گردید. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است. به منظور بررسی تایید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از نظر کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه بین رفتارشهروندی سازمانی و بهره وری در کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که در این بیمارستان ها، انجام رفتار شهروندی سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان تاثیر دارد.
نتیجه گیری: در این بررسی، تاثیر مولفه رادمردی و گذشت بر بهره وری، در بیمارستان های مورد مطالعه نتایج متفاوتی داشته است. اما نتایج در ارتباط با مولفه ابتکار فردی، یکسان می باشد. همچنین دلایل پایین بودن احتمالی سطح مولفه های مذکور و شاخص های مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود آن ها ارائه شده است.