مقاله بررسی ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی و مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولی عصر اراک در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی و مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولی عصر اراک در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه بندی نارسایی گوارشی
مقاله بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
مقاله میزان مرگ و میر
مقاله افزایش فشار داخل شکمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت نژاد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نیک سپهر اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: با توجه به عدم وجود مطالعات بالینی کافی در مورد ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی با مرگ بیماران بدحال، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی با میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و تعیین قدرت پیشگویی کنندگی درجه بندی نارسایی گوارشی در مرگ این بیماران اجرا شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۳۵۷ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه که سن بیش از ۱۸ سال داشته و کمتر از ۷۲ ساعت از بستری ایشان می گذشت و امکان اندازه گیری فشار داخل شکمی وجود داشت با کسب رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و یافته های بالینی بیمار و فشار داخل شکمی وی در هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژه و میزان مرگ بیماران تا روز ۲۸ پس از بستری ثبت و با نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ آنالیز شد.
یافته ها: میزان مرگ در طی هفته اول و روز ۲۸ به ترتیب ۱۱٫۵ درصد و ۲۹٫۷ درصد بود. میزان بروز افزایش فشار داخل شکمی ۳۴٫۷ درصد، میزان بروز سندرم کمپارتمان شکمی ۶٫۲ درصد و میانگین درجه بندی نارسایی گوارشی در طی هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژه، ۱٫۳۴۶ ( (SD 0.935بود که همگی با میزان مرگ و میر در روز ۷ و ۲۸ ارتباط معناداری داشتند (P<0.05)در رگرسیون لجستیک متغیرهای نامبرده جهت تعیین میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قدرت پیش گویی کنندگی داشتند.
نتیجه گیری: بررسی کنونی رابطه معنادار بین درجه بندی نارسایی گوارشی با مرگ بیماران بستری در روز های ۷ و ۲۸ بستری در بخش مراقبت های ویژه را نشان داد که بر اهمیت توجه به آن به عنوان یک فاکتور پیش گویی کننده مرگ و میر در این بیماران اشاره دارد.