مقاله بررسی ارتباط بین خودباوری مدیران پرستاری با رضایتمندی بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۳۰ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین خودباوری مدیران پرستاری با رضایتمندی بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودباوری
مقاله مدیران
مقاله پرستاری
مقاله رضایتمندی بیماران
مقاله بیمارستان ها
مقاله دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزیان پور فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدشهاب
جناب آقای / سرکار خانم: موحدکر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عامرزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودباوری یک پندار روانشناختی است که در طول دوران رشد در وجود هر کس شکل می گیرد و به سادگی و سرعت قابل تغییر نیست. هدف از این مطالعه ارزشیابی خودباوری مدیران پرستاری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و رابطه آن با رضایتمندی بیماران بود.
روش بررسی: بر طبق یک مطالعه مقطعی، ۴۰۰ نفر (شامل ۲۰۰ مدیر پرستاری و ۲۰۰ بیمار) از بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه های استاندارد، میزان خودباوری مدیران پرستاری و رضایت عمومی بیماران مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری Stata با استفاده از آزمون های ناپارامتری آنالیز واریانس و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 بعنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: از میان ۲۰۰ مدیر پرستاری مورد مطالعه، ۵۸ نفر (۲۹%) مرد و ۱۴۲ نفر (۷۱%) زن بودند. میانگین و انحراف معیار امتیاز خودباوری مدیران پرستاری ۱۳۴٫۹±۱۹٫۸ بدست آمد همچنین از ۲۰۰ بیمار مورد مطالعه، ۸۱ (%۴۰٫۵) مرد و ۱۱۸ (۵۹٫۵) زن بودند. میانگین و انحراف معیار امتیاز رضایت بیماران برابر ۵۷±۱۸٫۲ بدست آمد که سطح تحصیلات (P=0.005) و وضعیت بیمه (P<0.0001) بیماران تنها عوامل فردی موثر بر میزان رضایت آنان شناخته شد. در آنالیزهای چند متغیره، مشخص گردید که خودباوری مدیران پرستاری رابطه عکسی با رضایت بیماران داشته است (P=0.04).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که مدیران پرستاری زن، نسبت به همکاران مرد خود، خودباوری کمتری دارند. خودباوری مدیران پرستاری باعث کاهش رضایتمندی بیماران می گردد.