مقاله بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسوولیت اجتماعی و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسوولیت اجتماعی و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری بازار
مقاله مسوولیت اجتماعی
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله مدل یابی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیض الهی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمحمدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر ارتباط بین جهت گیری بازار و مسوولیت اجتماعی و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده های این پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است که پرسش نامه ها بین مدیران ارشد و میانی شرکت های بازرگانی استان ایلام توزیع و پس از تکمیل، ۱۰۸ مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که تاثیر جهت گیری بازار بر مسوولیت اجتماعی، مثبت و معنادار است. همچنین، جهت گیری بازار و مسوولیت اجتماعی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، نتایج آزمون مدل نیز نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.