مقاله بررسی ارتباط بین تیلت لگن و قوس کمر در زنان سالم ۶۵-۲۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۷۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین تیلت لگن و قوس کمر در زنان سالم ۶۵-۲۰ سال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیلت لگن
مقاله قوس کمر
مقاله خط کش منعطف
مقاله تیلت سنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی مقصودی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نوع چسبندگی های عضلات ناحیه کمر و لگن، به نظر می آید که تیلت لگن و قوس کمر بتوانند تاثیر متقابل روی یکدیگر داشته باشند. مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط تیلت لگن و قوس کمر نتایج متفاوتی را نشان می دهند و وجود نتایج متناقض می تواند درمانگران را در تعیین یک برنامه درمانی صحیح با مشکل مواجه کند. در این مطالعه سعی بر آن است تا با استفاده از ابزارهای دقیق تر و بررسی جامعه آماری نسبتا بزرگ به نتایج قابل اطمینانی در مورد رابطه این دو متغیر دست یابیم.
روش بررسی: تعداد ۱۸۰ زن سالم ۲۰ تا ۶۵ سال با میانگین سنی ۴۱٫۴۵±۱۱۲٫۲۷، مطالعه شرکت کردند. تیلت قدامی لگن به وسیله تیلت سنج و قوس کمر بوسیله خط کش منعطف اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ارتباط معنا دار ضعیفی بین تیلت لگن و قوس کمر وجود دارد (P<0.05، r=0.16) که این ارتباط به میزان کمی متاثر از سن بود.
نتیجه گیری: این مطالعه به بررسی ارتباط میان تیلت لگن و قوس کمر در زنان سالم در حالت استاتیک پرداخت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد ارتباط ضعیفی میان تیلت لگن و قوس کمر در زنان سالم وجود دارد. مهم ترین ویژگی این مطالعه به کارگیری ابزارهای دقیق و مطالعه جامعه آماری بزرگ است.