مقاله بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۸۸ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیروتروپین
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله یوتیروئید
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی عظیمی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: سوختانلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بایگی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محترم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیوع چاقی در تمامی دنیا به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش می باشد. شواهدی نشان می دهد ارتباطی میان هورمون های تیروئیدی و تغییرات وزن وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین TSH (هورمون محرک تیروئید) و BMI (شاخص توده بدنی)، در زنان یوتیروئید با وزن های مختلف است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی از سال ۱۳۸۹- ۱۳۹۱ در درمانگاه قائم و مرکز تحقیقات غدد انجام شده است. این مطالعه بر زنان سالمی که به درمانگاه غدد مراجعه کردند انجام شد. پس از اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی کامل و رد کم کاری یا پرکاری تیروئید از نظر بالینی و اندازه گیری وزن و قد آنها تستهای تیروئیدی درخواست شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با آزمون های اسپیرنوف و پیرسون و آنوا و اسپیرمن مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تعداد ۲۸۳ زن در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی آنها ۳۵٫۸۸±۱۲٫۷۵ سال و میانگین BMI، ۲۶٫۱۸±۶٫۲۵ کیلوگرم بر متر مربع بود. ۱۱% افراد لاغر، ۳۵٫۵% با وزن طبیعی، ۲۹٫۳% دارای اضافه وزن، و ۲۴% ایشان مبتلا به چاقی بودند. میانگین سطح سرمی۲٫۲۹±۰٫۰۷ TSH میلی واحد در لیتر بود. کمترین TSH در گروه با BMI طبیعی بود اما گروههای مختلف BMI از لحاظ TSH تفاوت آماری نداشتند. همچنین همبستگی میان سطح سرمی TSHو BMI وجود نداشت. (r=0.108, p=0.071)
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه کنونی، ارتباطی میان BMI و سطح سرمی TSH در زنان یوتیروئید، وجود نداشت.