مقاله بررسی ارتباط بین تنیدگی و حوادث شغلی در دستیاران پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین تنیدگی و حوادث شغلی در دستیاران پزشکی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله حوادث شغلی
مقاله دستیاران پزشکی
مقاله مورد – شاهدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظ پور سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شادمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری فر اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تنیدگی شغلی می تواند تاثیر مستقیم بر وقوع حوادث حین کار و رفتارهای ناایمن افراد داشته باشد. در این مطالعه سعی شد ارتباط بین تنیدگی شغلی و حوادث شغلی در دستیاران پزشکی شاغل در بیمارستان های منتخب زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی، در سال ۱۳۹۱ در دستیاران شاغل در ۴ بیمارستان منتخب اجرا گردید. ۵۰ نفر از افراد دارای حادثه شغلی با ۵۰ نفر شاهد از نظر داشتن استرس شغلی مقایسه گردید. استرس شغلی با کمک پرسشنامه اسیپو در ۶ حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش ۲۰ انجام شد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون من ویتنی و برای مقایسه نسبت ها از آزمون کای دو استفاده شد.
یافته ها: بیشترین فراوانی حادثه شغلی در گروه مورد مربوط به آسیب با سوزن بود پس از آن، تماس با خون و مایعات بدن بیماران و آسیب دیدگی و کوفتگی به دلیل وسایل موجود در بخش در رده های بعد قرار داشتند. بین نمره استرس دو گروه، بجز در حیطه های بی کفایتی نقش و مسوولیت، تفاوت معنی دار مشاهده شد. بالاترین نسبت شانس نیز در حیطه دوگانگی نقش (OR=8.36) دیده شد.
نتیجه گیری: به دلیل اجتناب ناپذیر بودن برخى از عوامل استرس زا در حرفه پزشکی و لزوم پیشگیری از آثار روانى و رفتارى استرس، به کارگیری تمهیدات و اقداماتى در جهت بهبود کیفیت زندگى کاری و نیز آموزش روش های مقابله اى از جمله وظایف مدیران گروه، و بیمارستان می باشد.