مقاله بررسی ارتباط بین بیماری های قلبی- عروقی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۲۳ تا ۲۴۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین بیماری های قلبی- عروقی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله دانسیته استخوانی
مقاله بیماری قلبی
مقاله عروقی
مقاله زنان یائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیه یزد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری های قلبی- عروقی و استئوپروز به عنوان دو مساله بسیار مهم در سلامت قشر مسن جامعه به شمار می روند که باعث شیوع بیماری و مرگ و میر ناشی از آن می باشد. از طرفی، مطالعات نشان داده اند که بین بیماری های قلبی- عروقی و بروز استئوپروز ارتباطی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بیماری های قلبی- عروقی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه طراحی و اجرا شد.
روش ها: در این مطالعه، ۲۰۰ زن یائسه شرکت داشتند که ۹۸ نفر در گروه مبتلا (مورد) و ۱۰۲ نفر در گروه غیر مبتلا (شاهد) به بیماری های قلبی- عروقی با میانگین سنی ۶۶٫۷±۵٫۸ و در محدوده ۷۹-۵۲ سال بودند. سپس هر دو گروه، تحت سنجش تراکم استخوانی با روش DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) قرار گرفتند و دانسیته استخوانی (BMD یا Bone mineral density) و همچنین نمره T (T-score) آن ها تعیین گردید. بر اساس این نمره، بیماران به سه گروه طبیعی، استئوپنیک و استئوپروتیک تقسیم شدند. سپس فراوانی این سه دسته در دو گروه مورد و شاهد مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و برای آنالیز آماری از آزمون های X2، t و Mann-Whitney استفاده گردید.
یافته ها: میانگین BMD نقاط مختلف بدن (مهره های L2، L3، L4، تروکانتر، گردن فمور و هیپ) در زنان یائسه، بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری نداشت. مقایسه توزیع فراوانی وضعیت دانسیته استخوانی (که به سه صورت طبیعی، استئوپنیک و استئوپروتیک طبقه بندی شده است) در دو گروه مورد و شاهد به بیماری های قلبی در نقاط مختلف (مهره ها، تروکانتر، هیپ و گردن فمور) اختلاف معنی داری نشان نداد (p>0.050).
نتیجه گیری: در این مطالعه، بین ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی با دانسیته استخوانی و استئوپروز ارتباطی یافت نشد.