مقاله بررسی ارتباط بین برخی عوامل محیطی و گروه های اکولوژیک گیاهی در منطقه گلزار ایذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین برخی عوامل محیطی و گروه های اکولوژیک گیاهی در منطقه گلزار ایذه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه های اکولوژیک
مقاله عوامل محیطی PCA ،TWINSPAN ،CCA
مقاله ایذه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عالی محمودی سراب سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط بین گروه های اکولوژیک گیاهی و برخی از عوامل محیطی شاخص منطقه گلزار ایذه واقع در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک بکار رفت. تعداد ۴۰ پلات به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع برای گونه های درختی و برای پوشش علفی در هر قطعه نمونه ۲ ترانسکت برداشت شد. از ۲۰ سانتی متری اول عمق خاک نمونه گیری انجام شد. داده های برداشت شده از طریق روش رسته بندی PCA و طبقه بندی کمی TWINSPAN مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج طبقه بندی نشان داد که اجتماعات گیاهی در این منطقه را می توان به سه گروه اکولوژیک Quercus brantii، Amygdalus orientalis و Heteranthelium piliferum تقسیم کرد. نتایج رسته بندی CCA که منطبق بر نتایج طبقه بندی TWINSPAN و PCA بود نشان داد که مهمترین متغیرهای محیطی که همبستگی معنی داری با سه گروه نشان دادند شامل اسیدیته خاک، درصد پوشش سنگی، درصد لاشبرگ و درصد کربنات کلسیم می باشند.