مقاله بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با وقفه های تنفسی خواب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با وقفه های تنفسی خواب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله بارداری
مقاله وقفه تنفسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی دوران بارداری، یک موضوع مهم سلامتی می باشد که ۱۲ تا ۲۰ درصد مادران را مبتلا می سازد و بر توانایی خود مراقبتی مادر تاثیر گذاشته و ممکن است منجر به مشکلاتی نظیر تغذیه ناکافی و حضور نامنظم جهت معاینات دوره ای بارداری شود. وقفه تنفسی خواب، نوعی اختلال شایع است که با افسردگی ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب با افسردگی دوران بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۴۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سقز انجام شد. نمونه گیری به روش آسان انجام شد. جهت بررسی افسردگی دوران بارداری از پرسشنامه افسردگی ادینبرگ و جهت بررسی وقفه های تنفسی خواب، از پرسشنامه برلین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های آمار توصیفی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۴۶ نفر (۳۲٫۹%) از مادران باردار، دارای افسردگی دوران بارداری و ۱۲ نفر (۸٫۶%)، دارای وقفه تنفسی خواب بودند. ۱۰ نفر (۲۱٫۷%) از مادران افسرده و ۲ نفر (۲٫۱%) از مادران غیر افسرده، در معرض خطر بالای وقفه تنفسی خواب بودند. میزان وقفه تنفسی در مادران افسرده، ۱۲٫۷ برابر مادران غیر افسرده بود.
نتیجه گیری: بین وقفه های تنفسی خواب با افسردگی دوران بارداری ارتباط معنی داری وجود دارد.