مقاله بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت برند
مقاله همخوانی شخصیت برند با شخصیت مشتری
مقاله حس تعلق به برند
مقاله وفاداری به برند
مقاله اعتماد به برند
مقاله ارزش ویژه برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی کاپک شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است که در دهه های اخیر کانون توجه پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است که می تواند در ایجاد ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد. به منظور بررسی این رابطه پژوهش حاضر مدلی را در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران آزمون کرده است. نمونه ای ۱۸۵ نفری از مشتریان این فروشگاه با نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب شدند، که در نهایت با نرخ برگشت ۹۰ درصدی ۱۶۳ پرسشنامه قابل استفاده بازگشت داده شد. روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART PLS نسخه ۱٫۵ نشان داد که همخوانی شخصیت برند و مشتری بر اعتماد به برند میزان (t=2.214, b=0.205) و حس تعلق به برند ( t=1.944, b=0.179در سطح خطای ۱۰ درصد) اثر معنادار دارد، همچنین حس تعلق به برند بر وفاداری به برند (t=5.317, b=0.467 اثر معنادار دارد و اعتماد به برند بر وفاداری به برند ((t=3.741, b=0.346 و ارزش ویژه برند (t=2.583, b=0.267) اثر معنادار دارد و در نهایت وفاداری به برند (t=5.039, b=0.559)بر ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد. از طرفی همخوانی شخصیت برند و مشتری رابطه معناداری با وفاداری مشتری به برند ندارد و حس تعلق به برند نیز به طور مستقیم، ارتباط معناداری با ارزش ویژه برند ندارد.