مقاله بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۱۴ تا ۵۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ایمونوهیستوشیمی
مقاله بیان ژن PTEN

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مجددی محمدشفیع
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نیکبخت دستجردی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سرطان پستان اسیب های ژنتیکی و عوامل اپی ژنتیکی نقش اصلی را دارند. پروتئین PTEN ((Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten که محصول ژن PTEN می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است که با روش ایمونوهیستوشیمی قابل ردیابی است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بیان ژن PTEN با شاخص های اسیب شناسی و بافتی در سرطان پستان می باشد.
روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی تعداد ۱۰۰ نمونه مبتلا به سرطان پستان که در سال های ۹۲-۱۳۸۹ به بیمارستان های شهر سبزوار مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی و مقطع گیری انجام شد. سپس اسلایدها با هماتوکلیسن و ائوزین رنگ امیزی شدند. تشخیص اسیب شناسی توسط دو پاتولوژیست به صورت جداگانه انجام گرفت. بیان ژن
PTEN بعد از ماسک زدایی با روش ایمونوهیستوشیمی با استفاده از انتی بادی اختصاصی (Primary specific rabbit monoclonal PTEN antibody) در نمونه ها مشخص شد و با میکروسکوپ نوری از اسلایدها تصویر گرفته شد. داده ها با آزمون c2 و آزمون Fisher’s exact تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از تعداد ۱۰۰ نمونه بدخیمی مورد مطالعه، ۷۰ نمونه (۷۰ درصد) با بیان ژن
PTEN همراه بودند و ۳۰ مورد (۳۰ درصد) فاقد بیان ژن PTEN بودند. در حالی که تمام نمونه های غیر سرطانی (نمونه های سالم) با بیان بالای ژن PTEN همراه بودند. بین درجه تمایز و مرحله تومور ارتباط معنی داری مشاهده نشد (۰٫۰۵۰< P)؛ اما بین بیان بالای ژن PTEN با مرحله تومور ارتباط معنی داری وجود داشت. بین بیان بالای ژن PTEN با درجه پایین تومور نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد (۰٫۰۵۰< P). میزان بیان ژن PTEN در تومورهای مهاجم مجرا نسبت به تومورهای غیر مهاجم سرطان پستان کمتر مشاهده شد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، بیان ژن
PTEN در بیمارانی که در درجه بالای بیماری قرار داشتند، کمتر مشاهده شد. بنابراین، عدم بیان ژن PTEN در نمونه های سرطانی، می تواند نشانه ای از پیش اگهی بد قلمداد شود.