مقاله بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه B
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای فراشناختی – الگوهای شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیامرثی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه B در دانشجویان می باشد. نمونه این پژوهش شامل ۳۷۶ آزمودنی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فراشناخت و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون استفاده شده است. داده های پژوهش با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی مرزی (۰٫۳۰=r)، خود شیفته (۰٫۲۰=r) و ضد اجتماعی (۰٫۲۱=r) رابطه مثبت معنی داری دارند (۰٫۰۵>(P، اما بین باورهای فراشناختی و الگوی شخصیتی نمایشی ارتباط معنی داری بدست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که مولفه های فراشناختی حدود ۱۲ درصد از واریانس الگوی شخصیتی مرزی، ۷ درصد از واریانس الگوی شخصیتی خودشیفته و ۸ درصد از واریانس الگوی شخصیتی ضد اجتماعی را تبیین می کنند. این نتایج بیان می کند که سطوح بالای باورهای فراشناختی الگوهای شخصیتی ناکارآمد را در دانشجویان افزایش می دهد.