مقاله بررسی ارتباط بارکاری و رضایت شغلی در شرکت تولید قطعات سنگین فلزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بارکاری و رضایت شغلی در شرکت تولید قطعات سنگین فلزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روشن ضمیر سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی پور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حفظ و ارتقای سلامت کارکنان در محیطهای صنعتی از وظایف اصلی مدیران و برنامه ریزان محسوب میگردد. از مهمترین علومی که میتواند در این راستا به مدیران و برنامه ریزان کمک کند، ارگونومی است. از دیدگاه ارگونومی مهمترین عامل در بروز صدمات و حوادث شغلی، عدم تناسب میان بارکاری و تواناییها و محدودیتهای فرد است. در این مقاله نتایج حاصل از بررسی بارکاری و رضایت شغلی کارکنان عملیاتی در یک شرکت تولید قطعات سنگین فلزی در تهران و در زمستان ۱۳۸۸ ارائه گشته است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی-تحلیلی بصورت تمام شماری صورت پذیرفت. بارکاری با استفاده از پرسشنامه NASA-TLX که دارای شش بعد می باشد و رضایت شغلی با پرسشنامه ۲۰ سوالی Minnesota ارزیابی گشتند.
یافته ها: پایایی پرسشنامه رضایت شغلی با آلفای کرونباخ ۰٫۹۱ بدست آمد. بعلاوه، نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد رضایت شغلی با متوسط نمره ۶۵ در سطح متوسط و بارکاری با متوسط نمره ۸۵٫۱۱ در سطح بالا هستند، و دو بعد بار زمانی، و بارفیزیکی بیشترین مقدار را در بارکاری دارند. بعلاوه، هیچ ارتباط معنی دار آماری (p<0.05) بین نمره کل رضایت شغلی و بارکاری بدست نیامد؛ اما بعد عملکرد با رضایت شغلی ارتباط مثبت و بعد ناامیدی با آن ارتباط منفی دارد.
نتیجه گیری: جهت بهبود شرایط بایست با استفاده از کنترلها و اقدامات مدیریتی و تکنولوژیکی، ابعاد بار کاری و بطور ویژه دو بعدی که بیشترین مقدار و دو بعدی که با رضایت شغلی ارتباط دارند را تعدیل نمود.