مقاله بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله شادمانی
مقاله ماما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی سعدالدین شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده طلاساز زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس، تجربه مشترک بشر است که پیامدهای قابل توجهی در سلامتی آنها دارد. استرس شغلی به طور خاص به صورت ناتوانی در مقابله و کنار آمدن با فشارهای شغلی می باشد که باعث می شود فرد در پی آن، تعادل فیزیکی و روانی خود را از دست بدهد. شادمانی یکی از مولفه های سلامت روان می باشد که با استرس رابطه متقابل دارد؛ به گونه ای که تجربه استرس، احساس شادمانی را کاهش می دهد و سلامت روانی فرد مورد تهدید قرار می گیرد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – همبستگی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۸۰ مامای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهای شهری انجام شد. نمونه گیری در زایشگاه به روش سرشماری و در مراکز بهداشتی درمانی، به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای بود. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، شادمانی آکسفورد و استرش شغلی (VAS) بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون های کروسکال والیس و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، ۶٫۹۲±۳۹٫۶۳ سال و ماماهای شاغل در زایشگاه، ۹٫۷۱±۳۶٫۵۰ سال بود (۰٫۰۱۴=p). استرس شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه (۱٫۹۶±۴٫۱۴) بالاتر از ماماهای مراکز بهداشتی درمانی (۱٫۷۷±۳٫۷۰) بود (۰٫۱۱۴=p). میانگین نمره شادمانی ماماهای شاغل در زایشگاه ۲۰٫۰۰±۱۲۳٫۶۱ و ماماهای شاغل در مراکز بهداشت ۳۵٫۱۹±۱۲۵٫۱۳ بود (۰٫۶۰۴=p). ارتباط منفی متوسط و معنی داری بین شادمانی با استرس ۱ (p<0.001،r=-0.479 ) مشاهده شد.
نتیجه گیری: بین شادمانی و استرس شغلی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.