مقاله بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله قاعدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فدردی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با سندرم قبل از قاعدگی، باعث به وجود آمدن یک رویکرد کلی به استرس و همچنین راهکارهای مرتبط با کنترل آن می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در بعد استرس، پرسشنامه تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی و ابزار ثبت روزانه علائم سندرم قبل از قاعدگی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۶۵ فرد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی، ۲۴ نفر (۳۶٫۹%) افراد شدت علائم را خفیف، ۲۴ نفر (۳۶٫۹%) متوسط، ۱۰ نفر (۱۵٫۴%) شدید و ۷ نفر (۱۰٫۸%) بسیار شدید گزارش کردند. همچنین میانگین نمره استرس در دانشجویان غیر مبتلا به طور معنی داری کمتر از دانشجویان مبتلا به سندرم بود (۰٫۰۰۱>p) و در دانشجویان مبتلا، شدت علائم سندرم ارتباط آماری معنی دار و مستقیمی با افزایش نمره استرس داشت (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه گیری: افراد با استرس کمتر، شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی را کمتر تجربه می کنند.