مقاله بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله مندیبل
مقاله صورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی صباح
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی جعفری انارکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رابطه مندیبل با قاعده جمجمه بر روی ناهنجاری های صورت در ابعاد افقی و عمودی تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی ۶۰ بیمار (۳۹ دختر و ۲۱ پسر) ۱۲ – ۷ ساله با مال اکلوژن کلاس II به همراه رتروژن مندیبل با ارتفاع صورت متفاوت (کشیده، کوتاه، نرمال) انجام گرفت. مقایسه گروه ها به وسیله اندازه گیری سفالومتری بر اساس سه پارامتر فاصله حفره گلنوئید تا شیار فرونتوماگزیلاری نازال، فاصله حفره گلنوئید تا سلا روی پلن فرانکفورت و فاصله حفره گلنوئید تا شیار پتریگو ماگزیلاری روی پلن فرانکفورت صورت گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و Duncan آنالیز گردید (a=0.05).
یافته ها: میانگین فاصله حفره گلنوئید تا شیار فرونتو ماگزیلاری نازال در افراد با صورت کوتاه، نرمال و کشیده به ترتیب ۷۲٫۶ میلی متر، ۷۰٫۴ میلی متر و ۶۹ میلی متر به دست آمد. میانگین فاصله حفره گلنوئید تا سلا بر روی پلن فرانکفورت برای سه گروه به ترتیب ۱۱٫۶ میلی متر، ۱۲٫۷ میلی متر و ۱۱٫۲۷ میلی متر و میانگین فاصله حفره گلنوئید تا شیار پتریگو ماگزیلاری روی پلن فرانکفورت به ترتیب ۳۰٫۰۹ میلی متر، ۲۸٫۶ میلی متر و ۲۸ میلی متر اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید برای سه گروه مشاهده نشد (p value> 0.05). تفاوت معنی داری بین صورت کشیده و کوتاه در فاصله بین حفره گلنوئید تا شیار فرونتوماگزیلاری نازال وجود داشت (p value= 0.048).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل، ارتفاع صورتی با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید ارتباطی نداشت.