مقاله بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت زنان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله خشونت فیزیکی
مقاله تعیین کننده های اجتماعی سلامت
مقاله مرکز پزشکی قانونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پرور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خشونت در ابعاد گوناگون، برای زنان پیامدهای روانی و اجتماعی بسیار سهمگینی به دنبال دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط ابعاد خشونت خانگی با تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران بود.
واد و روش ها: این پژوهش مقطعی بر روی ۱۹۶ زن مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران در سال ۹۲- ۱۳۹۱ و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات به وسیله پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک و مقیاس تاکتیک های تعارضی- ۲ (CTS-2) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد در زنان تحت مطالعه، خشونت فیزیکی بیش ترین میانگین ۳۷٫۲۹±۱۶٫۸۰ را از میان انواع خشونت به خود اختصاص داده بود. نتایج آزمون ANOVA در مقایسه میانگین نمرات انواع خشونت نشان داد که میانگین نمرات خشونت کلامی با سن زن (p=0.029) و شغل همسر (p<0.0001)، خشونت جنسی با سن زن (p=0.003) و خشونت روانی با سن همسر (p=0.012) مرتبط می باشد. در نهایت، نتایج آزمون تی مستقل نشان دهنده ارتباط خشونت جنسی با شغل زنان بود (p=0.009).
استنتاج: ارتباط بین خشونت با برخی عوامل فردی از قبیل سن و شغل و سن همسر ایجاب می نماید که ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی نسبت به شناسایی افراد در معرض خطر اقدام نمایند.