مقاله بررسی ارتباط آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز
مقاله پره اکلامپسی
مقاله دوره بعد از زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دارابیان بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پره اکلامپسی، شیوع بالا و عوارض مهمی دارد. با توجه به شیوع بالا و عوارض بسیار مهم آن و همچنین احتمال تاثیر نقص آنزیم G6PD بر آن و با توجه به نتایج متناقض مطالعات اندک انجام شده در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فعالیت آنزیم G6PD با پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۱۵ مادر پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی و سالم انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مشخصات فردی و نتایج آزمایشات بالینی (سطح آنزیم G6PD، هموگلوبین، گلبول قرمز خون و رتیکولوسیت) افراد مورد مطالعه جمع آوری و در پرسشنامه ای ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کولموگروف -اسمیرنوف، تی تست، آزمون غیر پارامتریک و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۱۱۵ بیمار با میانگین سنی
۲۸٫۴±۵٫۴ سال در دو گروه مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی (۵۸ بیمار) و مادران پست پارتوم سالم (۵۷ نفر) قرار گفتند. میزان آنزیم G6PD (P<0.001) و میزان رتیکولوسیت (p=0.005) در مادران با سابقه پره اکلامپسی به طور معناداری کمتر از مادران پست پارتوم سالم بود. بین میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک مادران دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (p<0.001). اما بین میانگین سن (p=0.207)، تعداد بارداری ها (p=0.194)، هفته بارداری (p=0.1)، میانگین هموگلوبین خون (p=0.104) و میانگین گلبول قرمز خون (p=0.163) مادران دو گروه، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: آنزیم G6PD و شمارش رتیکولوسیت در مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی به طور معناداری کمتر است.