مقاله بررسی ارتباط آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نا آزادی اقتصادی
مقاله کسری بودجه انباشته
مقاله بی انضباطی مالی و پولی دولتها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف آزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که حدود آزادی اقتصادی، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد، مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام میدهند، بنیاد میراث به دلیل پوشش مقاطع زمانی و سری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبارسنجی روش و سازمان مولد اطلاعات، استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ناآزاد، شامل ۱۰ کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند، دربازه زمانی (۲۰۰۹-۱۹۹۶) از منابع آماری بانک جهانی استخراج، محاسبه و بوسیله روش دادهای تلفیقی یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرائب مدل، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسری بودجه، برای کشورهای ناآزاد شامل ایران، بلاروس، بوسنی هرزگوین، کنگو، اتیوپی، مغولستان، اکراین، تونس، قزاقستان و بلغارستان می باشد.