مقاله بررسی ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از سیاست ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از سیاست ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درستکاری تحصیلی
مقاله سیاست های درستکاری
مقاله اقدامات درستکاری
مقاله تخلفات تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مالکی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ساکتی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استناد به تحقیقات انجام شده رواج و شیوع تخلفات تحصیلی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها رو به افزایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد ۳۱۹ دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های این پژوهش اقتباسی بود از مقیاس درستکاری تحصیلی (انجمن درستکاری تحصیلی، ۲۰۰۸) که روایی آن از طریق تحلیل گویه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان سیاست ها و اقدامات درستکاری دانشگاه را ضعیف ارزیابی کرده و ۹۵% آنان حداقل یک بار مرتکب تخلفات تحصیلی شده اند. نتایج همچنین، نشان داد که بین ادراک از سیاست ها و اقدامات درستکاری تحصیلی و میزان ارتکاب به تخلفات تحصیلی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.