مقاله بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلانشهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلانشهر تبریز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق کار
مقاله فرهنگ و وجدان کار
مقاله بیگانگی از کار
مقاله رضایت شغلی
مقاله سبک مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: راد فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدم محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخلاق کار، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه یک ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است. هدف این مقاله بررسی و شناخت اخلاق کار و عوامل سازمانی موثر بر آن است. چارچوب نظری پژوهش را نظریات بیگانگی مارکس و اندیشمندان مارکسیستی، نظریه بیگانگی سیاسی هانتینگتون و نظریات مربوط به سازمان و مدیریت، تعهد و عدالت سازمانی تشکیل می دهد. روش مطالعه پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه است. نمونه گیری به صورت نمونه گیری متناسب با حجم بوده و تعداد ۲۷۴ نفر جمعیت نمونه انتخاب شده است. پس از استخراج و پردازش داده ها و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیر مستقل و وابسته پژوهش، اطلاعات به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد میزان اخلاق کاری کارکنان مورد مطالعه برابر با ۴٫۲۱ با انحراف استاندارد ۰٫۳۳ می باشد. اخلاق کار ۴٫۴درصد افراد در حد پایین، ۵۲٫۱ درصد در حد متوسط و ۳۶٫۵ درصد در حد بالا قرار دارد. سبک مدیریت سازمانی ۲۲٫۷ درصد را آمرانه، ۵۳٫۶درصد را میانه رو و ۲۳٫۷ درصد را در حد مشارکتی دانسته اند، لذا می توان سبک مدیریتی رایج در دانشگاه ها را سبک میانه رو ارزیابی کرد. در این پژوهش همبستگی مثبت و معنادار اخلاق کار با رضایت شغلی، عدالت و تعهد سازمانی کارکنان و همبستگی منفی و معنادار اخلاق کار با بیگانگی سازمانی و سبک مدیریت سازمانی آمرانه وجود دارد. هم چنین تفاوت معنی داری بین سن و سنوات خدمت کارکنان با بعد روح جمعی و مشارکت اخلاق کار، کارکنان مشاهده گردید.