مقاله بررسی اختلال عملکرد جنسی و ارتباط آن با سطح پرولاکتین سرم، کفایت دیالیز و برخی از آزمایش های بیماران تحت همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلال عملکرد جنسی و ارتباط آن با سطح پرولاکتین سرم، کفایت دیالیز و برخی از آزمایش های بیماران تحت همودیالیز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد جنسی
مقاله همودیالیز
مقاله پرولاکتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی بیگی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خیری سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات جنسی و باروری در مردان و زنان مبتلا به نارسایی کلیه شایع است و ممکن است عدم تعادل هورمونی، اختلال عروقی و نورولوژیک، داروهای مصرفی و همچنین مشکلات سایکولوژیک در ایجاد آن موثر باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع انواع اختلالات جنسی در مردان تحت همودیالیز و ارتباط این اختلالات با بعضی عوامل دموگرافیک و آزمایش های بیماران بود.
روش ها: این مطالعه در ۶۰ بیمار تحت همودیالیز مرد در سه مرکز دیالیز بیمارستان های استان چهار محال و بختیاری انجام شد. در این مطالعه، متغیرهای دموگرافیک شامل سن، فشار خون قبل و بعد از دیالیز و عوامل سرمی مانند هموگلوبولین، هماتوکریت، سطح پاراتورمون PTH) یا(Parathyroid hormone ، میزان کاهش اوره سرم پس از دیالیز URR) یا (Urea reduction ratio، آهن سرم (Fe)، فریتین، ظرفیت اتصال آهن به ترانسفرین TIBC) یا (Total iron binding capacity، میزان اشباع ترانسفرین TSAT) یا (Transferrin saturation، فسفر (P)، کلسیم (Ca)، پتاسیم (K)، آلبومین (alb)، پرولاکتین (Prolactin) و شاخص کفایت دیالیز KT/V) یا (Dialysis efficiency مشخص شد و وضعیت عملکرد جنسی بیماران بر اساس پرسش نامه (International index of erectile function-15) IIEF-15 بررسی شد. همبستگی متغیرها بر اساس آزمون ضریب همبستگی Spearman انجام گرفت.
یافته ها: سن بیماران در دامنه ۸۵-۲۸ سال با میانگین ۱۴٫۴±۵۸٫۹ سال بود. عملکرد پنج گانه جنسی شامل رضایتمندی از رابطه جنسی، عملکرد نعوذی، عملکرد ارگاسمیک، میل جنسی و رضایتمندی کلی در اغلب بیماران مختل بود و با سن بیماران ارتباط معکوس داشت. همچنین سطح هورمون پاراتورمون سرم ارتباط معکوس با عملکرد نعوذی (P=0.042) و رضایتمندی از رابطه جنسی (P=0.031) داشت. فشار خون سیستولیک بیماران با عملکرد ارگاسمیک (P=0.037) و رضایتمندی از رابطه جنسی (P=0.015) ارتباط معکوس داشت و (Blood urea nitrogen) BUN سرم پس از دیالیز با عملکرد ارگاسمیک (P=0.034) و رضایتمندی از رابطه جنسی (P=0.042) رابطه معکوس داشت.
نتیجه گیری: ممکن است درمان هیپرپاراتیروئیدی ثانویه، کنترل دقیق فشار خون و افزایش کفایت دیالیز که منجر به کاهش BUN پس از دیالیز می شود، در بهبود عملکرد بیماران تحت همودیالیز موثر باشد.