مقاله بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در سوخت و ساز و فعالیت ورزشی از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات تغذیه ای
مقاله ورزشکاران زن
مقاله ترکیب بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرساسان رامین
جناب آقای / سرکار خانم: سیدموسوی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات تغذیه ای در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت بود.
روش پژوهش : جهت اجرای این پژوهش اختلال تغذیه ای ۵۷۰ زن (شامل ۲۷۷ ورزشکار و ۲۹۳ غیرورزشکار) توسط پرسشنامه EAT-26 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های یومان ویتنی، کروسکال والیس و آنالیز واریانس یک طرفه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد.
یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران با ترکیب بدنی متفاوت دارای اختلال تغذیه ای متفاوتی نمی باشند، در حالیکه تفاوت معنی داری در میزان اختلال تغذیه ای زنان غیرورزشکار دارای اضافه وزن مشاهده شد (p<0.01).
نتیجه گیری : نتیجه گیری می شود که اختلاف معنی داری بین ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران در بروز اختلالات تغذیه ای وجود دارد که این اختلالات در دختران ورزشکار بیشتر است.