مقاله بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق ۵ و ۱۳ اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق ۵ و ۱۳ اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله احساس امنیت اجتماعی
مقاله امنیت زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پادوک مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنیت حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقای رفاه و سلامت مردم است؛ از این رو این مقاله بر آن است که به بررسی امنیت زنان در دو منطقه ۵ و ۱۳ اصفهان بپردازد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی زنان در این مناطق سه بعد اجتماعی، کالبدی و امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در میزان امنیت زنان دو منطقه مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد و منطقه ۵ از لحاظ ابعاد مورد بررسی نسبت به منطقه ۱۳ در سطح بالاتری قرار دارد. نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی نشان می دهد که بین متغیرهای بررسی شده و امنیت زنان در سطح بالای ۹۵ درصد با درجه معناداری (Sig= 0.002) رابطه معناداری وجود دارد. این آزمون نشان می دهد که در مجموع میزان همبستگی بین متغیرهای بررسی امنیت زنان شامل متغیرهای اجتماعی، بافت کالبدی و امنیت با متغیر وابسته میزان امنیت برابر با ۰٫۲۹۶ می باشد که یک همبستگی مستقیم با شدت متوسط به شمار می آید. همچنین این متغیرها مجموعا قادر به تبیین حدود ۰٫۰۷۲ درصد از تغییرات (واریانس) متغیر وابسته می باشند و دیگر تغییرات باقی مانده متغیر وابسته توسط عوامل ناشناخته دیگر تبیین می شود. یافته های دیگر نشان می دهد بین شاخص های اجتماعی و کالبدی با میزان امنیت، رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی هر چه این شاخص ها در حد بالاتری باشند، امینت نیز افزایش پیدا می کند؛ از طرفی در هر دو منطقه، مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهم ترین عامل در ایجاد حس امنیت می دانند.